Békés Dúlakör - Etikai kódex

 1. Magatartási szabályok:
  1. Illem A dúlának, szülés-segítői minőségében mindig a legmagasabb fokú önfegyelemre és alázatra kell törekednie.

  2. Szakmai fejlődés A dúla legyen jártas és naprakész a gyakorlathoz szükséges szakismeretekben, ehhez folyamatosan kell képeznie magát, jó kapcsolatot kell ápolnia a rokon szervezetekkel és más szülést segítő szakemberekkel és csoportokkal.

  3. Önismeret A dúlának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy önmagával és saját korlátaival tisztában legyen. Képzése ez irányban is szükséges feltétele a hivatása gyakorlásához.

  4. Becsület A dúlának mindig a legmagasabb fokú szakmai becsületesség szintjén kell eljárnia.

 2. Etikai felelősség a kliensek felé
  1. A kliens érdekeinek prioritása A dúla elsődleges szempontja mindig a kliens érdekeinek szem előtt tartása kell legyen.

  2. A kliens előjogai és jogai A dúlának mindent el kell követnie azért, hogy a kliens számára megkönnyítse a maximális önrendelkezést.

  3. Bizalom és magánszféra A dúlának tisztelnie kell a kliense magánéletét, kulturális hagyományait, vallási hovatartozását, és bizalmasan kell kezelnie minden olyan információt, amihez a szakmai kötelessége teljesítése közben hozzájutott.

  4. A dúla szolgálati kötelezettsége A dúlának meg kell találnia a kliens segítésének módját, akár saját szolgálatai útján, akár más szakemberhez való átirányítás révén.

  5. Megbízhatóság Ha a dúla megállapodott egy klienssel abban, hogy kísérni fogja, akkor kötelessége a megállapodásukban foglaltakhoz tartania magát.

  6. Díjazás Amikor a díjakat közösen megállapítják, a dúlának meg kell bizonyosodnia arról, hogy azok átgondoltak, arányban állnak a szolgáltatással és figyelembe veszik a kliens fizetőképességét is.

 3. Etikai felelősségvállalás a kollégák felé
  1. Tisztelet, tisztesség és udvariasság A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal kell közelednie dúlatársaihoz.

  2. A dúlatársak klienseivel szembeni viselkedés A dúlának kötelessége tisztességgel és tisztelettel közeledni társai klienseihez.

 4. Etikai felelősségvállalás a szülés körül tevékenykedő egészségügyi csapat tagjai felé:
  1. Tisztelet, tisztesség és udvariasság A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan, jó szándékot feltételezve kell közelednie minden egészségügyi dolgozó felé, akik a szülés körül tevékenykednek.

 5. A dúlai hivatással szembeni etikai felelősség
  1. A szakmai becsület fenntartása A dúlának kötelessége szem előtt tartani hivatása értékeit, etikáját és küldetését.

 6. A társadalommal szembeni etikai kötelességek
  1. Az anya és a baba jól-létének segítése A dúlának kötelessége segíteni az anyák és gyermekeik jóllétét, és ha teheti, azok családjának jóllétét is.